Winkelleegstand daalt mondjesmaat

Ondanks de vele leegstand in Limburg wordt er nog steeds winkelvloeroppervlak aan de markt toegevoegd, zoals hier in Ligne in Sittard. Afbeelding: Annemiek Mommers

Lege etalages in Limburg worden iets vaker ingevuld. De winkelleegstand gaat mondjesmaat de goede kant op. Iets meer vraag, iets minder aanbod. De situatie blijft niettemin zorgelijk. Vooral in de centra van Geleen en Kerkrade. Daar hangt bij bijna één op de vijf panden het bordje ‘gesloten’ of ‘te huur’ aan de deur.

Van de bijna 8000 winkels in Limburg, staan er een kleine 800 leeg. De provincie is met 10 procent nog altijd koploper, volgens actuele cijfers van onderzoeksbureau Locatus. Het landelijk gemiddelde is 6,8 procent.

Het zijn de aantrekkende economie en de transformatie van winkelruimten tot woningen waardoor de winkelleegstand in Limburg voorzichtig afneemt. Maar ook door leegstaande winkels een (tijdelijke) invulling te geven met starters en pop-ups kleuren de cijfers in enkele centrumgemeenten rooskleuriger.

Geleen
Locatus baseert zijn rapporten op tellingen, maar maakt slechts een landelijke leegstand-topvijf bekend. Daarin staat het centrum van Geleen met stip op één met een leegstand van 24,8 procent. Na Rijswijk en Hoogvliet volgt het centrum van Kerkrade op plaats vier (23,5 procent).

De provincie, die vorige week de ‘voortgangsrapportage aanpak winkelleegstand’ presenteerde, hanteert getallen die gedateerd zijn en niet verder gaan dan 2016. Het zijn bovendien cijfers op gemeentelijk niveau. Die verschaffen geen inzicht in de soms grote verschillen binnen gemeenten.

In de rapportage van de provincie voeren Venray (18,4 procent) en Weert (15,5) de lijst van grote winkelgemeenten aan, voor Sittard-Geleen, Heerlen en Venlo met leegstandspercentages rond de 13 procent. Maastricht scoort 7,2 procent, terwijl uit de Locatus-cijfers blijkt dat die score inmiddels is teruggelopen naar zo’n 5,6 procent.

Bestrijding
De provincie wil vooral een verbindende en aanjagende rol spelen in de bestrijding van winkelleegstand. Provinciale Staten heeft twee miljoen euro vrijgemaakt voor projecten, pilots en experimenten in de periode 2017-2019. Uit de rapportage blijkt dat ongeveer de helft is uitgegeven of geoormerkt voor specifieke gemeentelijke projecten.

Heerlen ambieert het kernwinkelgebied compacter te maken door het uit de markt halen van 40.000 vierkante meter retail. Heerlen wil de leegstand in het kernwinkelgebied terugdringen van 30 procent in 2016 naar 19 procent in 2019 en 8 procent in 2025 door innovatieve winkelconcepten te stimuleren. Er moeten 20 nieuwe winkelformules worden toegevoegd, waarvan tien starters. De provincie draagt twee ton bij aan die aanpak. Datzelfde bedrag krijgt Sittard-Geleen om de winkelleegstand in de kerngebieden met 12.000 vierkante meter te verminderen en minimaal 25 winkelpanden een andere bestemming te geven.

Verlevendigen
Venray, Nederweert en Roermond krijgen een ton om bijvoorbeeld het centrum te verlevendigen middels kunst en cultuur in de etalage, het centrum te verfraaien of starters te ondersteunen. Maar ook voor kleinere initiatieven, zoals het opstellen van een visie voor het winkelgebied in Nuth, is er een bijdrage (10.550 euro).

De bestrijding van de winkelleegstand is een kwestie van de lange adem. Door de vergrijzing en de nog altijd groeiende internethandel blijft een daadkrachtige aanpak zeer urgent. Leegstand heeft grote gevolgen voor de economie en de binnensteden. De aanpakt krijgt meer slagkracht wanneer wordt gefocust, samengewerkt en gemeenten van elkaar leren, aldus de provincie. Maar dan moeten wel de cijfers actueel en transparant zijn.

Door Frans Dreissen