Geen verzet provincie tegen ‘gifpijpen’

Tussen Chemelot en de Rotterdamse haven moet een nieuw, korter leidingenstelsel komen voor chemische stoffen. Afbeelding: Roger Dohmen

De provincie Limburg verzet zich vooralsnog niet tegen het plan voor een nieuwe ondergrondse pijpleiding tussen Chemelot en Helmond.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan een plan voor een nieuwe, kortere route voor chemische stoffen tussen de Rotterdamse haven en chemieterrein Chemelot in Geleen.

Het nieuw aan te leggen deel van het tracé is 64 kilometer lang en loopt onder meer dwars door Midden-Limburg. Verschillende gemeenten en ook de provincie Brabant hebben op voorhand bezwaar gemaakt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij maken zich zorgen over de veiligheid en om de ruimte die het in beslag neemt: tot een breedte van 70 meter grond rond de leidingen moet vrijgehouden worden .

Verwacht wordt dat het voorstel binnen enkele maanden ter inzage gelegd wordt. Als het tracé vervolgens in de ruimtelijke plannen wordt opgenomen mogen er, ook al is er over de aanleg zelf nog niet besloten, op voorhand langs de route geen nieuwe bestemmingsplanwijzigingen meer worden doorgevoerd.

Impact

GroenLinks in Provinciale Staten wil dat ook het Limburgse provinciebestuur nu al stelling neemt hiertegen. „Het gaat om een ruimtebeslag van 450 hectare”, berekende fractievoorzitter Andy Rossel van GroenLinks. „Dit brengt nogal wat impact met zich mee.” Hij wees erop dat er op dit moment al twee ondergrondse leidingstelsels lopen tussen Rotterdam en Chemelot, via Venlo en via Antwerpen. „We moeten eerst kijken of de bestaande capaciteit volledig benut kan worden, door bijvoorbeeld op die routes leidingen bij te plaatsen. Daar moet het college nu op inzetten.”

Energietransitie

Gedeputeerde Hans Teunissen gaat daar niet in mee. „Transport via buisleidingen is beter en veiliger dan over weg, spoor of water. We vinden het daarom goed dat Zuid-Limburg wordt aangesloten op leidingen. Dat kan zijn via de bestaande twee tracés. Maar we staan met de energietransitie voor een enorme opgave. Het kan zijn dat er een extra leiding nodig is. Als de zienswijzeprocedure van start gaat, nemen we een standpunt in. We smijten de deur nu niet op voorhand dicht.”

Door Jule Peeters
Nederweert