Jinne prul (196): Nuits oes ’t Noabersjefje

Kerkrade -

’t Noabersjefje’ is e tsiedunks-je dat jidder tswai wèche ummezuns an de bewoeënere van de noabersjaf weëd aajeboane. De redaksiejoeën besjteet oes d’r Kep, ’t Biela en d’r Joeëzef, inne aod kolleja van d’r Kep bij ’t kieësbledsje ‘D’r Zuid-Limburger’. D’r Joeëzef hat ing auw droekerij uvverjenoame, woa hön tsiedunks-je jedroekd weëd. D’r brivvedreëjer Sjaak zörgt vuur ‘t rónkbringe van ‘t ‘Noabersjefje’.

Wilo Wiets

Vroage an ’t Biela

Biela, wie kunt ’t dats doe noeëts antwoad jieëfs óp de vroage die hei in de tsiedónk an diech jesjteld weëde? Wits doe doa nuus óp tse zage? Miech verwóngert dat jiddenfals nit. Vier hant ja óp de nemlieje klas jezèse vruier óp de ‘Huishoudsjoeël’. Iech wil nit zage dats te nuus kans. Den ’t kaoche en ’t sjpeule jong diech jód aaf. Iech wil de redaktsiejoeën van ‘t Noabersjefje d’r road jeëve um dizze roebriek inne angere naam tse jeëve. I plaatsj va ‘Vroage an ’t Biela’ kant uur besser namens ‘t Biela ‘Vroag miech nit’ d’rboave zetse.

D’r heer K te K wil nog jet vertselle

SjuelsjeE sjuelsje likt langs inne sjtille waeg. De kinger oes ’t dörp kómme tse vós noa de sjoeël. Mit e bus-je weëde de kinger van de dörper oes d’r trengel braad. Zoeë zunt doa jenóg kinger um de sjoeël óp tse haode. Neëver de sjoeël likt inne sjportzaal. ’t Dörpshoes is draa vas-jebouwd. Óp d’r sjpieëlplai is vuur de kinger plaatsj jenóg. Ze laache, sjneure, rultse, róffe, sjtrieë. Sjraie, keëke huet me kom. Jenóg lóf bliet uvver um ziech tse versjtoa.

D’r winkter kunt kótterbij. In de sjtruuch ligke nog jet bleer. Ing juffrauw kunt mit de kinger eroes. Ze hant e veëntje in de heng. Hu is fes. D’r Tsinterkloas kunt óp bezuk. Daaglank hant ze Tsinterkloaslidsjer jezónge, Piete jetseechend en jerechend mit pefferneus. Óptselle, aaftrekke. De tsiefere weëde jepreufd. Jebakke in d’r oave. Vunnef rije va zes. Dat dunt ze tsieg kier. En da dele. Ze liere rechene en rechnoeng haode mit ee. Ze liere vuur en durch ’t leëve. Óp ’t dörpssjuelsje tsezame mit de juffrauw.

Va wieds zient ze d’r Tsinterkloas aakómme óp zie wies peëd. Heë viert tusje de beum, va ‘hoor de wind waait door de bomen’. En woa ’t naats d’r mond durch sjiengt. D’r Piet hilt de tuejele vas. De huf van ’t peëd klinke óp de sjting. ’t Is moeziek in de kingeroere. De vräud oes Sjpanje kunt kótterbij.

Bij de sjoeëlpoats sjtunt eldere. ’t Dörp is oes-jelofe. ’t Winkterfes va Tsinterkloas kan hei klinke. Hat de plaatsj van de natoer.

Middenin d’r jank sjteet inne jroeëse jetseerde sjtool. D’r boave hingt mit lettere va pefferneus jesjraeve, ‘Leve Tsinterkloas en Sjwatse Piet.’ D’r Tsinterkloas wiest d’rhin. Heë kan ’t leëze. ‘Jullie schrijven eigen woorden met pepernoten.’‘En rekenen met pepernoten,’ ruft e meëdje.‘Hoor je Piet, hier leren ze met smaak.’‘Dat had ik al gehoord en gezien Sint.’‘O, daarom kun je zo goed schrijven en rekenen.’D’r Piet kröpt ziech va sjtoots. De kinger hant sjpas. D’r Tsinterkloas zetst ziech.

In inne ek likt óp e dusj-je d’r adventskrans. Ing keëts hat jebrankd. De anger keëtse mósse wade, bis noa ’t fes van d’r Tsinterkloas.Went jerechend weëd mit kriskrens-jer.En jedeeld.

Vuur de kinger in de noabersjaf. Van ’t Fia Bienesjtiech

sjonge beks-je wasser, paar sjtukker broeëdbij de duur, ónger de roete lidsje zinge, Piet en Kloashu zunt vier braaf, jee jeroas

mar wie iech óch zingiech bin nog zoeë klingdurch mieng vus’t maat miech wuszunt de sjong nit jroeësiech maach ing voesdrum krien iech nit vöal drin

dat is nit noa miene zind’r Piet lekt e brifje bij d’r sjongvan d’r klinge jongweëd mar nit tse doldoe kries de sjong volmit sjnuuts en neuszoeëvöal, wie vuur inne reusen iech sjenk e peks-je sjpasdat i jiddere sjong past

Verain-nuits

D’r jezankverain ‘de Natejeëlsjer’ zukt vuur hönne lebendieje krissjtal nog drei kribhillieje, e sjoaf en inne eëzel.

D’r diechter óngerweëgs

e meëdsje va zes joar bij ós in sjtroashat ’t lies-je veëdieg vuur Tsinterkloaswil-s te inne poppewaan?nèè, de pil zeët ‘t sjpontaaniech han al drei poppe… iech erm oas

Vroage - Aabeie - Toesje

Jevroagd: inne alcohol-vrije Tsinterkloas vuur zóndiegoavend 4 detsember. Vuur Piete weëd jezörgd.Sjtieftoeng Blauwe Knoof Kirchroa.

Wiets van de wèch

De vrauw Kniesper zeët an heure man: “Lei, d’r Sjaak va hei teëjenuvver jieëft zieng vrauw jiddere mörje went heë voet jeet e muulsje. Woarum dees doe dat nit?” “Iech wees doch nit of die vrauw van d’r Sjaak ziech dat jevalle lieët!”

Bis de nieëkste kier, dan kant uur werm ing jesjiechte van ’t Biela en d’r Kep leëze. Hod uuch vrieë en adieë!

Meest gelezen

Kerkrade

Gemeenteberichten