PRIVACYVERKLARING


Dit is de privacyverklaring van Media Groep Limburg BV (gevestigd aan de Mercator 3, 6135 KW te Sittard), hierna verder te noemen: “MGL”.


De dienstverlening van MGL bestaat uit uiteenlopende uitgeefproducten met bijbehorende dienstverlening, waaronder in het bijzonder uitgaven in print (dagbladen, huis-aan-huisbladen) en digitale uitgaven en producten/diensten (waaronder in het bijzonder websites en app's).

MGL is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. De gegevensverwerking is door MGL aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens, die wij verkrijgen van onze relaties.

Algemeen beleid
MGL acht een zorgvuldige omgang met de gegevens van relaties van groot belang. Onder relaties verstaan wij: abonnees, klanten van de webshops en bezoekers van onze digitale producten en diensten (zoals websites en app's) en overige relaties, waarvan wij tot personen herleidbare informatie verzamelen. Eventueel verkregen persoonlijke gegevens van relaties worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd, waarbij wij ons conformeren aan de voorwaarden die de regelgeving stelt.

Vastleggen en verwerken van gegevens
In het kader van onze dienstverlening aan relaties worden persoonsgegevens vastgelegd. Teneinde de dienstverlening uit te kunnen voeren wordt u verzocht gegevens te verstrekken die wij nodig hebben om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en eventueel uw registratie te kunnen beheren.

In het kader van het beheer van geregistreerde (persoons)gegevens kunnen wij - ten behoeve van het optimale en actuele gebruik daarvan - uw gegevens tijdelijk ter beschikking stellen aan zorgvuldig geselecteerde databewerkers met het oog op het valideren en/of corrigeren van betreffende gegevens op enig moment. In dat geval dragen wij zorg dat de reguliere verplichtingen krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gewaarborgd worden.

Wij maken van uw (persoons)gegevens primair gebruik ten behoeve van c.q. in het kader van de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst c.q. van u verkregen opdracht. Daarnaast worden uw gegevens door ons verwerkt om u te informeren over interessante aanbiedingen van producten en/of diensten van ons.

Ten slotte verwerken wij uw gegevens voor het doen van aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners van ons. Hierbij trachten wij rekening te houden met de door u aangegeven voorkeuren.

Indien u geen prijs stelt op extra informatie - naast de communicatie die nodig is voor uitvoering van een overeenkomst c.q. registratie - kunt u zich daarvoor afmelden (zie hieronder: “beperking c.q. blokkering van communicatie”).

Wij maken gebruik van webanalyseservice(s), die worden aangeboden door (een) derde partij(en). Deze partij(en) maakt/maken mogelijk gebruik van cookies op onze digitale producten c.q. diensten met het oog op het helpen analyseren hoe onze bezoekers onze websites c.q. app's gebruiken en/of hebben gebruikt. Betreffende webanalyseservice gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik. Betreffende webanalyseservice mag deze informatie aan derden verschaffen indien betreffende partij hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens de webanalyseservice verwerken. Betreffende webanalyseservice zal uw IP-adres in beginsel niet combineren met andere gegevens waarover genoemde partij beschikt.

Beveiliging gegevens
MGL maakt gebruik van professionele veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de geregistreerde gegevens bij ons van relaties.

Beperking c.q. blokkering van communicatie
Indien u geen prijs stelt op extra communicatie c.q. informatie - naast de communicatie die nodig is voor de uitvoering van reguliere informatie c.q. de uitvoering van een overeenkomst - kunt u een briefje onder vermelding van "blokkering" sturen naar Media Groep Limburg BV, Marketing, Mercator 3, 6135 KW Sittard.

Cookies; cookiebeleid
Wij maken gebruik van cookies, die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen en verzoeken om dienstverlening op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen als de instellingen van uw pc en de door u aangegeven voorkeuren, om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken.

Deze informatie bevat geen NAW-gegevens of andere persoonlijke gegeven als verstrekte creditcardgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Voor de recente ontwikkelingen met betrekking tot cookiewetgeving en ons cookiebeleid, verwijzen wij naar de informatie op onze digitale formats (waaronder websites en app's).

E-mailcommunicatie; afmeldoptie
Wij versturen regelmatig e-mails en/of e-mailnieuwsbrieven gericht op onze relaties, waarvoor geïnteresseerde relaties zich kunnen aanmelden via onze websites c.q. andere digitale producten en tevens af kunnen melden via een link onderaan de e-mailnieuwsbrief c.q. digitale communicatie. De e-mailnieuwsbrief c.q. e-mailcommunicatie ontvangt u alleen wanneer u daarvoor voorafgaand toestemming heeft gegeven.

De aldus verkregen e-mailadressen worden opgenomen in onze database en enkel gebruikt op de wijze en in de mate waarvoor u expliciet toestemming hebt gegeven aan ons.

Uitgezonderd van door u verzochte blokkering op het gebruik van uw e-mailadres is het gebruik door ons ten behoeve van zogenaamde transactionele e-mailberichten ter uitvoering van met u gesloten overeenkomsten c.q. van u verkregen opdrachten.

Links naar andere websites
Op onze website treft u mogelijk een aantal links aan naar andere websites Door betreffende links te activeren betreedt u de website van een derde partij (die geen onderdeel uitmaakt van MGL). Op het gebruik van dergelijke websites van derden is dit privacystatement niet van toepassing. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacystatement, in dien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan door ons worden gewijzigd. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update van ons privacybeleid. Indien sprake is van een wijziging, zullen wij dat zo goed mogelijk kenbaar maken via onze communicatie met u.

Vragen
Voor vragen over de inhoud van dit privacystatement kunt u contact opnemen met Media Groep Limburg BV, Marketing, Mercator 3, 6135 KW Sittard.

Mei 2013

Gepubliceerd op: 25.09.14 00:03